Barnlåten

Stadgar (Förslag till nya stadagar)

Firma

1 § Föreningens firma är föräldrakooperativet, Barnlåten, ek. för.

Ändamål

2 § Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen för barnomsorg genom att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö, i enlighet med skollagen, som ett komplement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer. För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen ha anställd personal.

Rektorn skall i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet.

Förskolan skall i övrigt uppfylla de krav socialstyrelsen, länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer, eller kan komma att ställa, på verksamheten.

Förskolan skall tillhandahålla barnomsorg i den omfattning i tid som gäller inom Göteborgs kommun.

Styrelsen säte

3 § Styrelsen har sitt säte i Västra Frölunda, Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

Intagning

4 § Intresseanmälan till föreningens förskola lämnas till rektorn. Ansökan skall lämnas in skriftigt via aktuell blankett som finns på föreningens hemsida, www.barnlaten.se .

Styrelsen och rektorn behandlar i samråd ansökan enligt Göteborgs kommuns regler för antagning till förskolan. Förskolan har flera köer uppdelade efter födelseår.

Intagning till Barnlåten sker via:

 1. Syskonförtur
 2. Kötid

Tilldelad plats får utnyttjas endast om den sökande (vårdnadshavaren) är eller antas till medlem i föreningen. Har denne inte ansökt om medlemskap eller vägras medlemskap, faller beslutet om intagning.

Barn med plats i förskolan har rätt att behålla denna plats under föräldrars lagstadgade ledighet i samband med barns födelse.

För tilldelad plats skall avgift erläggas i enlighet med paragraf 7. Uppsägning av tilldelad plats i föreningens förskola skall ske skriftligt minst 3 månader i förväg.

Medlemsantagande

5 § Till medlem antas vårdnadshavare till barn som enligt rektorns, styrelsens eller föreningsstämmans beslut om intagning tilldelats plats i föreningens förskola. Förälder som är anställd av kooperativet äger ej rösträtt i frågor som rör personal, detta gäller även anställds maka, make eller jämställd.

Medlemsåligganden

6 § Sökande väntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter, i enlighet med Göteborgs stads maxtaxa.

Insats och avgift

7 § Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 50 kronor, dock högst 100 kronor per familj. Insatsen erlägges inom två (2) veckor efter att medlemskap beviljats. Insatsen återbetalas i enlighet med vad som föreskrivs i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 10 kap. 11§.

För utnyttjande av föreningens tjänster skall medlemmarna erlägga månadsavgift. Månadsavgifter beräknas per barn och skall vara satta i förhållande till förskolans budget. Avgifterna måste därutöver följa reglerna för Göteborg Stads maxtaxa. Månadsavgiften skall erläggas månadsvis i förskott.

Uppsägning och uteslutning

8 § Uppsägning av medlemskapet: Önskan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen till styrelsen. Uppsägningstiden är tre månader, om barnet slutar tidigare skall månadsavgift fortfarande betalas in under tre månader från uppsägningdatum.

Uteslutning: Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål får uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.

Förlust av rösträtt m.m.: Medlem som utträtt ur föreningen förlorar sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter när denne inte längre har barn med plats i föreningens barnomsorg. Medlem som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt i angivna hänseenden.

Medlems avgång

9 § Utom i fall som avses i 7 § 3 kap. (Föreningens stadgar) och 27 § 16 kap. (Fusion) i lag (2018:672), äger avgång ur föreningen rum 3 månader efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett att avgången inträffat.

Styrelse

10 § Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter. Föreningsstämman utser ordförande i styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig om mer an hälften av styrelsen ar närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.

Styrelseledamot utses för tiden till dess att ordinarie föreningsstämma hålles påföljande räkenskapsår. Vid de fall då styrelseledamot säger upp sitt medlemskap under pågående år, ska extra föreningsstämma hållas för att välja ny styrelseledamot.

Revisorer

11 § På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas 1 revisor för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålles räkenskapsåret efter valet.

Valberedning

12 § På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en valberedning för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålles räkenskapsåret efter valet. Valberedningen skall bestå av en (1) eller två (2) valberedare.

Valberedningen föreslår till föreningsstämma:

 1. Styrelsens ordförande
 2. Styrelsens ledarmöter
 3. Revisor

Valberedningen granskar också styrelsens arbete och rapporterar resultatet av granskingen till ordinarie föreningsstämma. Valberedningen har rätt att delta på styrelsemöten och få tillgång till styrelseprotokoll och annan relevant dokumentation.

Firmatecknare

13 § Föreningens firma tecknas av två ur styrelsen alternativt en styrelsemedlem och rektorn. Utlägg utöver löpande kostnader får inte överskrida 20 000 kr per månad utan beslut från styrelsen.

Räkenskapsår

14 § Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

Årsredovisning

15 § Styrelsen skall senast den 30 april till föreningens revisor avge årsredovisningshandlingar.

Styrelsen skall senast den 30 april till föreningens valberedning avge styrelseprotokoll och eventuell annan relevant dokumentation, som rör det avslutade räkenskapsåret.

Valberedningen skall senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorn överlämna resultatet av sin granskning.

Revisorn skall senast två veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

Ordinarie föreningsstämma

16 § Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. val av sekreterare vid stämman
 3. justering av röstlängd
 4. val av justeringsman
 5. frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 6. styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns utlåtande
 7. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. eventuella arvoden till styrelseledamöter, valberedare och revisorn, så som till exempel reducerat antal städdagar.
 10. budget
 11. årsavgifter
 12. barnomsorgsavgifter/månadsavgifter
 13. val av styrelsens ordförande jämte övriga styrelseledamöter
 14. val av revisor
 15. val av valberedning
 16. övriga till stämman hänskjuta frågor

Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före stämman. För stämmans provning av uteslutningsbeslut gäller dock bestämmelsen i § 8 andra stycket.

Extra föreningsstämma

17 § Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.

Kallelse skall utfärdas inom fjorton (14) dagar från det styrelsen erhåller begäran enligt första stycket.

Kallelse till stämma

18 § Kallelse till stämma sker skriftligen per e-post samt genom anslag på föreningens anslagstavla.

Kallelse skall vara utsänd och anslagen tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Då kallelse utgått till föreningsstämma skall styrelsen omedelbart genom brev eller e-post underrätta revisorerna därom.

Övriga meddelande till medlemmarna skall anslås på föreningens anslagstavla och/eller meddelas via e-post.

Överskottsfördelning

19 § Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan avsättning till reservfond skett, föras i ny räkning såvida föreningsstämman inte beslutar att återbäring skall ges i förhållande till under räkenskapsåret erlagda barnomsorgsavgifter. Beslut om återbäring ska tas vid en extra föreningsstämma i början av december om det preliminära bokslutet i slutet av november månad visar på ett överskott för året.

Upplösning

20 § Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar delas lika mellan medlemmarna. Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda insatser. Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga röstberättigande på en extra eller ordinarie föreningsstämma eller med enkel respektive två tredjedels majoritet av de röstande på två på varandra följande stämmor.

Stadgeändring

21 § För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande stämmor, med minst en månads mellanrum, med minst 2/3 av antalet avgivna röster, eller ett enhälligt beslut på ordinarie föreningsstämma där minst 90% av föreningens medlemmar deltar. Till stämma där beslut om stadgeändring skall tas skall stadgeförslaget i sin helhet bifogas med kallelsen till medlemmarna.

Dessa stadgar är antagna vid stämman 2022-06-01.