Barnlåten
Uppdaterad 2024-05-20

Välkommen till Barnlåten!

Barnlåten är en liten, inbjudande förskola nära Ruddalen där trygghet, glädje och entusiasm står i fokus. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ där personalens och föräldrarnas engagemang lyfter verksamheten till något utöver det vanliga. Att vara del av ett föräldrakooperativ innebär lite mer ansvar, lite mer arbete, men ger mångfalt tillbaka. Tillsammans arbetar vi att göra Barnlåten till Göteborgs bästa förskola.

Barnlåten är ett föräldrakooperativ med erfaren personal och välskött verksamhet. På Barnlåtens förskola finns normalt plats för 18 barn i åldrarna 1-6 år. Föreningens målsättning är att driva en naturnära förskola där till exempel skapande verksamhet, motorisk träning och utforskande av omvärlden blir en naturlig del i barnens vardag. Genom hög personaltäthet så tror vi att barnen kan få den trygghet och det stöd som de behöver.

Barnlåtens närhet till skog och natur samt förskolans stora gård gör att vi kan erbjuda barnen en utomhusvistelse med spännande och utmanande lekytor. Vi förflyttar oss enkelt från cyklar och spadar till skog och vandringsstråk. Området har också flera stora lekplatser som vi gärna besöker. Vi tror att en varierande miljö skapar friare lekar och upptäckter.

Uppdaterad 2024-05-20

Hur fungerar föräldrakooperativet?

För en föräldrakooperativ förskola är föräldrarnas aktiva medverkan central. På Barnlåten ska vi föräldrar se till att personalen får förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete. Som förälder så får du en fantastisk inblick och ett stort inflytande i ditt barns vardag. Detta innebär också lite mer ansvar, lite mer arbete.

Föräldrakooperativet Barnlåten i Västra Frölunda drivs i privat regi. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna utgörs av alla föräldrar med barn på Barnlåten. På det här sättet får föräldrarna insyn och engageras i verksamheten på ett självklart sätt. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. Kooperativets verksamhet bygger alltså på ett aktivt föräldradeltagande.

Barnlåten har en styrelse som tillsätts av föräldrarna. Utöver detta finns ansvarsposter som IT-, lokal- ioch städansvarig. som också innehas av föräldrar. Varje familj har 2-5 städveckor per år. Föreningsmöten (3-4 ggr / år) och gemensamma städdagar (2 ggr/år) är tillfällen då alla föräldrar träffas och hjälps åt. Städdagarna brukar vara en naturlig plats för föräldra att träffas och lära känna varandra.

Uppdaterad 2024-05-20

Pedagogik

Förskolan är det första steget i vårt utbildningssystem. I förskolan ska vi utgå från att varje barn vill erövra omvärlden. Vår uppgift som pedagoger är att leda och stödja barnen i deras upptäckter i riktning mot de mål som vår läroplan anger.

På Barnlåten står individen och samspelet i gruppen i fokus för den pedagogiska verksamheten. Personalens målsättning är att skapa en verksamhet som synliggör det egna lärandet för barnet och utmanar varje individ utifrån dess förutsättningar.

Vi i personalen värdesätter barnens trygghet högt. Därför ser vi till att alltid finnas till hands för barnen. Det kan handla om att bli mött varje dag i tamburen och hälsad välkommen eller att få en stunds lugn och ro i en vuxens knä. Vi tror att ifall barnen känner att de kan lita på oss så har vi större möjlighet att vägleda och stötta dem i deras utveckling.

Vi vill låta barnen komma till tals och att tar oss tid att lyssna på barnens resonemang och tankar. Miljön är tillåtande och manar till både gemensam och enskild lek. Barnens samspel sker över ålder- och könsgränser på Barnlåten. Här vill vi ge barnen alla möjligheter att utvecklas och trivas. Detta leder till kompetenta, självständiga barn med god självbild.

Vi arbetar med olika teman och projekt under läsåret. Teman väljs utifrån barns intresse och behov. Temaundervisningen sker i smågrupper för att bättre kunna ge utrymme för varje barns upptäckande och tankar. En gång i veckan gör vi utflykt i vårt närområde, så som till skogen eller till en lekplats.

Vi som arbetar på Barnlåten har olika bakgrund, utbildning och personlighet. Detta ser vi som en tillgång i vårt arbete med barnen. Vi fungerar som barnens medupptäckare, språkrör och trygghet.

Uppdaterad 2024-05-20

Anmälan

Om du är intresserad av att anmäla ditt barn till Barnlåten så är du välkommen att kontakta oss! Vi har en kö för de barn som väntar på plats. Antalet barn i kön varierar och är fristående från den kommunala kön. Det innebär att du kan stå både i vår kö och den kommunala kön samtidigt.

Våra urvalsgrunder vid intagning av barn är:

  1. Syskonförtur
  2. Kötid

Inskolning sker under hela året, men vanligast är under höstterminen då de äldsta barnen lämnar boet.

Följande blanketter ska fyllas i och skickas till Barnlåten vid ansökan om plats:

När barnet fått plats så ska följande dokument fyllas i:

Övriga blanketter:

Uppsägning:

Information om vilka personuppgifter vi behandlar och varför finns i vårt informationsdokument om personuppgifter.

Information om att vara medlem finns i Detta är Barnlåten.pdf.